Kiedy sprzedaż przez Internet staje się działalnością gospodarczą?

Handel internetowy jest bardzo dokładnie kontrolowany przez organy podatkowe i skarbowe. Sprzedający nierzadko nie wiedzą, że wystawiane przez nich produkty na aukcjach internetowych powinny podlegać opodatkowaniu. To, czy prowadzimy działalność gospodarczą definiuje charakter naszych działań, a nie jej rejestracja.

Pierwszym zadaniem podatnika wystawiającego swoje produkty na aukcjach internetowych jest rozstrzygnięcie czy można to zaliczyć pod działalność gospodarczą. Bez wątpienia wszelka działalność producentów, handlowców i usługodawców jest rozumiana jako działalność gospodarcza, gdyż: bardzo często dokonują sprzedaży, posiadają różnorodny asortyment lub zajmują się sprzedażą tylko jednego produktu, ale w sposób masowy. Oprócz tego posiadają wiele kont na portalach aukcyjnych, mają kilka rachunków bankowych oraz ich sprzedaż ma charakter zorganizowany i przemyślany. Jak czytamy w art. 15 ustawy o VAT:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły i do celów zarobkowych.

Problem zaczyna się w momencie próby ustalenia, czy osoba fizyczna sprzedająca na aukcjach internetowych powinna zacząć odprowadzać podatek VAT od swoich towarów. Wg przepisów uczestnik aukcji powinien zarejestrować swoją działalność gospodarczą jeżeli na nich zarabia w sposób zorganizowany i ciągły. Jednak przepisy nie podają dokładnych wytycznych, kiedy sprzedaż zaczyna podlegać opodatkowaniu. Organy podatkowe, aby ustalić, kiedy transakcje osób fizycznych należy traktować jako działalność gospodarczą, zwracają się do właścicieli portali z prośbą o dostarczenie danych na ich temat. M.in. otrzymują informacje o ilości przeprowadzonych transakcji, różnorodności towarów umieszczanych na aukcjach oraz o tym jak wysokie są obroty z ich sprzedaży. Jednorazowa sprzedaż przez Internet nie spowoduje, że będziemy traktowani jako osoby prowadzące działalność gospodarczą, chyba że sprzedajemy rzecz, którą wcześniej w tym celu kupiliśmy, czyli swoim zachowaniem wykazaliśmy, że oprócz tej transakcji chcemy kontynuować działalność. Pomimo to, jak czytamy w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:

Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Aby dokładnie to obliczyć, na osobę prowadzącą aukcje internetowe został nałożony obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji obrotów. Osoby, które są zwolnione z VAT muszą ewidencjonować sprzedaż za każdy dzień, przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. Jest to niezbędne ponieważ jak czytamy dalej w art. 113 ust. 5:

Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienia traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty.

Warto również wiedzieć, że wg art. 113 ust. 2 ww. ustawy do wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Warto pamiętać, że nawet jeśli nasza działalność nie będzie uznana za działalność gospodarczą musimy zapłacić podatek dochodowy w momencie, gdy sprzedamy produkt, który posiadamy krócej niż pół roku. Wtedy to dochód ze sprzedaży należy wykazać w zeznaniu rocznym (PIT-36) i zapłacić podatek. Jeżeli nasza sprzedaż podlega opodatkowaniu, a nie zostanie to zgłoszone w deklaracji lub nie wpłacimy podatku dopuszczamy się przestępstwa.

W momencie, gdy działanie sprzedawcy zostanie odebrane jako działalność gospodarcza, będzie on zobowiązany do jej zarejestrowania. Tym samym musi otrzymać numer REGON i NIP oraz musi od tej pory odprowadzać należne podatki i składni na ZUS.