Korekta zeznania podatkowego

www.sxc.huDokonanie rocznego rozliczenia jest obowiązkiem, każdego podatnika. Zdarza się jednak, że w złożonym przez nas zeznaniu podatkowym mogą znaleźć się błędy, które należy skorygować. Aby dokonać tego prawidłowo trzeba pamiętać o kilku wytycznych.

W momencie gdy dostarczymy nasze zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego, organ rozpoczyna czynności sprawdzające, które mają za zadanie odnaleźć proste błędy w złożonej deklaracji. Jeżeli odnalezione błędy są nieznaczące organ sam koryguje deklarację, którą następnie wysyła do podatnika, który ma 14 dni na zgłoszenie sprzeciwu – jego brak jest równoznaczny z zaakceptowaniem korekty naniesionej przez organ. Z kolei, jeżeli w złożonej deklaracji zostaną odnalezione istotne błędy, podatnik zostanie o tym poinformowany i tym samym będzie musiał dokonać korekty zeznania wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami.

Korekta zeznania podatkowego

Prawo do skorygowania złożonego przez nas zeznania zostało zawarte w Art. 81 Ordynacji podatkowej:

§ 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.
§ 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Korekta jest niczym innym jak ponownie sporządzonym zeznaniem podatkowym. Podatnik musi po raz kolejny dokonać rozliczenia, które będzie różnić się od poprzedniego frazą korekta. Oprócz tego do nowego zeznania należy dołączyć pisemne uzasadnienie, które będzie tłumaczyło przyczynę korekty.

Należy również pamiętać o tym, że korekta musi zostać złożona na odpowiednim druku, który obowiązywał w roku, za który dokonujemy rozliczenie.

Skutki

Jeżeli podatnik złoży sporządzoną przez siebie korektę w odpowiednim terminie, wraz z opisanym przez siebie wyjaśnieniem oraz z zapłatą ewentualnych zaległości podatkowych, uniknie kary za przestępstwo karne skarbowe.

Jeżeli natomiast podatnik nie zapłacił zaległości podatkowej od razu, najlepiej byłoby, gdyby tego dokonał wciągu 7 dni od daty złożenia korekty. Spowoduje to obniżenie odsetek podatkowych z tytułu zaległości do 75%.

W momencie, gdy rozliczenie okaże się nadpłatą, organ podatkowy w ciągu 3 miesięcy (od dnia złożenia korekty) dokona jej wypłaty.

Dodatkowe prawo

Należy pamiętać, że przedsiębiorca ma prawo do złożenia korekty deklaracji podatkowej po odbytej kontroli podatkowej oraz po zakończeniu postępowania podatkowego. W czasie ich trwania, prawo do dokonania korekty ulega zawieszeniu, ale tylko w zakresie, który jest objęty kontrolą.


Źródło: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa