Podatek na raty

www.pixabay.comPoczątki nigdy nie są łatwe. Ta sama zasada dotyczy również prowadzenia własnej firmy. Brak stałych zleceń, mało klientów, czy ciągłe inwestycje mogą doprowadzić do mniejszych, bądź większych problemów finansowych. W takiej sytuacji przedsiębiorca może ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Terminowe odprowadzanie podatków jest podstawowym obowiązkiem każdego podatnika, w tym przedsiębiorcy. Wynika to z Art. 5 Ordynacji podatkowej:

Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

Należy zatem pamiętać, że w przypadku, gdy podatnik nie wywiąże się ze swojego zobowiązania w terminie, zaległy podatek przekształca się w zaległość podatkową. Rosnące zobowiązanie jest niewątpliwie dużym ograniczeniem dla przedsiębiorcy, jednak istnieje sposób na to, by je ograniczyć lub zniwelować.

Prawo do otrzymania ulgi

Nie trudno się domyślić, że uzyskanie ulgi w spłacie zobowiązania podatku nie jest proste. Nie oznacza to jednak, że jest niemożliwe, ponieważ jej uzyskanie jest uwarunkowane prawnie. W art. 67a Ordynacji podatkowej czytamy:

§ 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Uzyskanie pomocy

Przedsiębiorca starający się o jedną z trzech ww. ulg musi pamiętać, że jest ona udzielana wyłącznie na jego pisemny wniosek. Oprócz zachowania wszelkich wytycznych związanych z formalnym jego wypełnieniem, należy do niego dołączyć szczegółowe uzasadnienie, w którym opiszemy powód, dla którego staramy się o udzielenie pomocy.

Nie trzeba zaznaczać, że taki wniosek musi być napisany zgodnie z prawdą, ponieważ zostanie on dokładnie oceniony i porównany z wszelkimi, dostępnymi dokumentami odnoszącymi się do naszej sytuacji. Uzyskanie ulgi będzie zależało od tego, czy przedsiębiorca dobrze rokuje na przyszłość – czy po udzieleniu mu pomocy, jest w stanie kontynuować swoją działalność bez ponownego zadłużenia.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek w formie papierowej należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego. Co do samego terminu – nie jest dokładnie podane ile czasu ma przedsiębiorca na jego złożenie. Jednak musi go dostarczyć do urzędu zanim minie termin, w którym był zobowiązany do zapłaty podatku.

Kolejny krok to czekanie na decyzję – tylko ona zwalnia podatnika od zapłaty podatku w terminie. W sytuacji, gdy decyzja nie zostanie wydana przed upływem terminu spłaty, podatnik powinien wystosować kolejny wniosek. Należy jednak pamiętać o tym, że taka sytuacja może doprowadzić do wszczęcia egzekucji zaległego podatku.

Ulga jest zawsze uznaniowa

To, czy otrzymamy pomoc zależy jedynie od decyzji urzędu. Dlatego podatnik musi bardzo dokładnie przemyśleć w jaki sposób chce napisać wniosek, od którego wszystko zależy. Istotną kwestią jest zawarcie w nim wielu dowodów, które będą opowiadać się po jego stronie. Również na potwierdzenie słów warto dołączyć do niego kopie dokumentów.

We wniosku można również zaznaczyć propozycję wysokości rat oraz terminu ich płatności. Jest to istotne, ponieważ może zostać wzięte pod uwagę. Przepisy nie określają na ile rat zaległość podatkowa może zostać podzielona, oraz jak wysokie powinny być opłaty.

W przypadku, gdy podatnik nie zgadza się z otrzymaną decyzją, ma on prawo do odwołania w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Źródło: Ordynacja podatkowa