Przebadany pracownik

www.imcreator.com/Sebastiaan ter BurgZatrudniając pracownika mamy obowiązek zapoznać się z naszymi obowiązkami, które zostały spisane w Kodeksie pracy. Przede wszystkim musimy zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, terminowo wypłacać wynagrodzenie oraz ułatwiać mu podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Równie ważne jest, aby pamiętać o badaniach okresowych – za niedopilnowane terminy odpowiada pracodawca.

Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich dotyczy zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Nieprzestrzeganie przepisów zawartych w Kodeksie pracy może skutkować poważnymi konsekwencjami, warto zapoznać się z odpowiednimi artykułami kp zanim zatrudnimy pracownika, bądź sami pójdziemy do pracy.

Pracodawca – obowiązki wobec pracownika

Prowadząc własne przedsiębiorstwo i zatrudniając pracowników musimy pamiętać o tym, że to do naszych obowiązków należy dopilnowanie ich badań lekarskich, które dzielą się na cztery grupy.

1. Najważniejsze z nich to wstępne badania lekarskie, którym podlegają:

- osoby przyjmowane do pracy,
- pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki.

Zgodnie z tym artykułem tym badaniom nie podlegają osoby, które zostały ponownie przyjęte (wciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę) przez tego samego pracodawcę na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy.

2. Kolejne z nich to kontrolne badania lekarskie, którym podlegają:

- pracownicy niezdolni do pracy z powodu choroby, która trwa dłużej niż 30 dni.

Co więcej takie badania mogą być zlecone w celu ustalenia, czy dany pracownik jest zdolny do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

3. Trzecia grupa to badania okresowe, którym podlegają:

- wszyscy pracownicy.

O częstotliwości takich badań decyduje lekarz, który ustalając kolejne wizyty bierze pod uwagę stan zdrowia danej osoby oraz warunki wykonywanej przez nią pracy.

4. Ostatnią grupą są badania końcowe, którym podlegają:

- wszyscy pracownicy.

Warto pamiętać, że to jedyna grupa, która jest skierowana do pracowników, którzy sami decydują o tym, czy dane badanie ma zostać przeprowadzone. Wniosek mogą złożyć osoby, które pracowały w warunkach zagrażających życiu.

Musimy pamiętać również o tym, że zgodnie z art. 229 § 3 okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy, a ewentualne dodatkowe koszty związane z badaniem muszą być pokryte przez pracodawcę. Co więcej, nieobecność pracownika w przedsiębiorstwie nie wpływa na jego wynagrodzenie.

Pracodawca ma również obowiązek przechowywać wszystkie orzeczenia zdrowotne wydane na podstawie przeprowadzonych badań lekarskich i przechowywać je w aktach osobowych pracownika.

Konsekwencje niedopilnowania badania

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku(art. 229 § 4).

W przypadku, gdy jednak zaniedbamy obowiązek profilaktycznej ochrony zdrowia naszego pracownika możemy zostać ukarani karą grzywny do 30.000 zł.

Pracownik –obowiązki wobec pracodawcy

Zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Co więcej w tym samym artykule w pkt 5 zostało dokładnie zaznaczone, że poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym zaleconym badaniom lekarskim oraz stosowanie się do wskazań lekarskich jest szczególnym obowiązkiem pracownika.

W przypadku, gdy pracownik odmówi poddania się badaniom kontrolnym, okresowym, bądź innym zaleconym przez lekarza, jawnie narusza obowiązki pracownicze, co pozwala nam wyciągnąć konsekwencję w postaci:

- upomnienia,
- nagany,
- kary pieniężnej.

Istnieje również prawo do zwolnienia pracownika, który mimo ww. czynności nie chce poddać się  badaniu.

Źródło: Kodeks pracy