Wniesienie sprzeciwu w trakcie kontroli podatkowej

www.sxc.huKażdy przedsiębiorca może zostać skontrolowany przez organ podatkowy. Warto pamiętać, że jeżeli zostanie naruszone prawo, podatnik może złożyć sprzeciw od wykonywanej kontroli.

Kontrola działalności gospodarczej jest uregulowana prawnie ustawą z dnia 2.02.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Oprócz szeregu artykułów, które odnoszą się do samej kontroli i tego jak ona powinna przebiegać, znajdują się w niej również te, które dotyczą wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania czynności kontrolnych.

Kiedy można złożyć sprzeciw?

Zgodnie z art. 84c przedsiębiorca ma prawo złożyć sprzeciw wobec przeprowadzanej kontroli podatkowej. Jednak tylko w sytuacjach, które zostały wymienione w ustawie. I tak przedsiębiorca ma prawo do sprzeciwu jeżeli:

- nie został on zawiadomiony o kontroli (wyłączając sytuacje, kiedy to podatnik nie musi otrzymać takiego powiadomienia),
- osoba kontrolująca nie posiada legitymacji oraz odpowiednich uprawnień do podjęcia czynności kontrolnych,
- nie otrzymał szczegółowych informacji na temat swoich praw i obowiązków,
- nie otrzymał informacji na temat tego jak długo będzie odbywać się kontrola,
- kontrola odbywała się w momencie jego nieobecności lub nieobecności osoby przez niego upoważnionej,
- w tym samym czasie jest podjęta i prowadzona więcej niż jedna kontrola w przedsiębiorstwie,
- został przekroczony czas ustalony w ustawie, który odnosi się do każdego przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorcy – 12 dni roboczych, mali przedsiębiorcy – 18 dni roboczych, średni przedsiębiorcy – 24 dni robocze, pozostali – 48 dni roboczych).

Jak złożyć sprzeciw?

W momencie, gdy podatnik dostrzeże naruszenie przepisów ma prawo do złożenia sprzeciwu. Należy pamiętać, że przedsiębiorca na podjęcie jakichkolwiek kroków ma trzy dni robocze od dnia wszczęcia kontroli. Sprzeciw należy złożyć na piśmie do organu podejmującego i wykonującego kontrolę oraz należy zawiadomić, również na piśmie kontrolującego. W wystosowanym dokumencie należy uzasadnić naszą postawę, należy pamiętać, że jedynie konkretne powody mogą zatrzymać odbywającą się kontrolę.

Po otrzymaniu przez organ kontroli naszego pisma, czynności zostają zatrzymane. Do momentu rozpatrzenia sprawy nie zostaną one ponownie rozpoczęte. Jednak należy pamiętać, że pomimo iż nasz sprzeciw spowodował zatrzymanie kontroli organ kontroli może, w drodze postanowienia, dokonać zabezpieczenia dowodów mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu (art. 84c ust. 8). Najczęściej zachowywane są dokumenty, wszelkie nośniki informacji, ale też próbki wyrobów.

Rozpatrzenie sprzeciwu

Po otrzymaniu przez organ kontrolny złożonego przez nas sprzeciwu ma on kolejne trzy dni robocze na rozpatrzenie i wydanie decyzji. Postanowienie może zostać wydane w dwóch wariantach:

- odstąpienie od czynności kontrolnych,
- kontynuowanie czynności kontrolnych.

Również od tej decyzji można złożyć zażalenie, przedsiębiorca po otrzymaniu wiadomości ma na to trzy dni. W przypadku, gdy zostanie podjęta decyzja o kontynuowaniu czynności kontrolnych, organ kontrolny może ponownie rozpocząć kontrolę od dnia, w którym przedsiębiorca otrzyma postanowienie.

Istotny jest fakt, który mówi o sytuacji gdy sprzeciw nie zostanie rozpatrzony w ustawowo określonym czasie. Jeżeli po trzech dniach od złożenia zażalenia nie otrzymamy żadnej decyzji jest to równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych

Źródło: ustawa z dnia 2.02.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej