Zawieszenie działalności gospodarczej

www.pixabay.com/AlexanderSteinPrzedsiębiorca, który jest zarejestrowany w systemie prawnym CEIDG i nie zatrudnia pracowników, ma prawo zawiesić swoją działalność na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Takie rozwiązanie ma być alternatywą do zlikwidowania firmy.

Jeżeli decyzję o zawieszeniu działalności gospodarczej podjął przedsiębiorca, który figuruje jako osoba fizyczna, to jest zobowiązany osobiście dokonać wszelkich formalności związanych z zawieszeniem firmy. Aby to zrobić powinien udać się do ewidencji, w której wpisana jest jego działalność gospodarcza. Ewidencja mieści się w przypisanej do przedsiębiorcy gminie, w której  dokonywał wpisu przed rozpoczęciem działalności oraz, w której będzie dokonywał wszelkich działań podczas zawieszania i odwieszania przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca, który zdecydował się o zawieszeniu swojej działalności, nie musi starać się o zgodę, jedyne co powinien zrobić to zgłosić tę informację do ewidencji, bez podawania przyczyny.

Organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta i to właśnie on dokonuje wpisu zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej do ewidencji. Procedurę rozpoczyna wypełnienie formularza CEIDG-1, który należy złożyć w urzędzie lub przesłać listem poleconym, w którym musi widnieć podpis wnioskodawcy potwierdzony przez notariusza. Formularz można również wypełnić na stronie internetowej CEIDG, w momencie kiedy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny. Składanie wniosku w formie on-line, jest o tyle wygodne, że w momencie gdy złożony wniosek będzie niepoprawny, system poinformuje nas o tym niezwłocznie, natomiast gdy wniosek złożymy w tradycyjny sposób – urząd gminy poinformuje przedsiębiorcę niezwłocznie, który na korektę ma 7 dni roboczych.

Zawieszenie spółki cywilnej wiąże się z tym, że każdy ze wspólników musi wystąpić do organu ewidencyjnego z informacją o zawieszeniu działalności. Gdyby, któryś z przedsiębiorców (wspólnik), nie chciałby się zgodzić na zawieszenie działalności, to decyzję w tej sprawie podejmuje organ ewidencyjny, który może wydać decyzję o odmowie wpisu zgłoszenia jak i o zawieszeniu działalności.

W chwili zawieszenia działalności, przedsiębiorca posiada pewne prawa jak i powinien wywiązywać się z nałożonych na niego obowiązków. Wszelkie prawa i obowiązki zostały zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej art. 14a ust. 4.

I tak przedsiębiorca:

- ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
- ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
- ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
- ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
- wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
- ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
- może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Ponadto przedsiębiorca nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jest to jednak równoznaczne z utratą prawa do świadczeń: krótkoterminowych, czyli zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, jednorazowych, czyli odszkodowania za wypadek przy pracy oraz obniży to świadczenia długoterminowe, czyli emeryturę lub rentę. Ponadto, w momencie zawieszenia przedsiębiorstwa właściciel firmy nie ma obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli jednak jego działalność przynosi przychody musi podatek rozliczyć, ale ma prawo go obniżyć generując koszty.

Zawieszenie działalności nie zwalnia z prowadzenia KPiR, w której należy zapisywać przychody i wydatki powstałe w trakcie zawieszania. Chodzi tu m.in. o wydatki związane z umowami zawartymi przed zawieszeniem działalności oraz o przychody, które powstają w wyniku np. zobowiązań wykonywanych przed zawieszeniem działalności, lub sprzedaży elementów stałych majątku firmowego.

Po upływie terminu zawieszenia przedsiębiorca ma obowiązek wznowić działalność gospodarczą. Może to zrobić w formie elektronicznej na stronie internetowej CEIDG lub wysłać pisemną informację o wznowieniu działalności do organu ewidencyjnego. Tak samo w przypadku spółki cywilnej, gdzie takie zgłoszenie musi wysłać każdy ze wspólników. Przed upływem 24 miesięcy, gdy przedsiębiorca nie zgłosi do ewidencji informacji o wznowieniu działalności, to wpis do ewidencji zostanie wykreślony. Jednak za nim jego firma zostanie wykreślona z rejestru ewidencji gospodarczej, organ na piśmie wezwie przedsiębiorcę i wyznaczy mu 30-dniowy termin na dokonanie zgłoszenia informacji o wznowieniu działalności gospodarczej.