Zorganizuj staż w swojej firmie

www.imcreator.com/citirecruitmentWspółczesny przedsiębiorca nie stawia na ilość tylko na jakość. Pracownik to bardzo ważne ogniwo firmy, dlatego jego odnalezienie jest celem samym w sobie. Coraz częściej w firmach organizowane są staże, których zadaniem jest wychowanie sobie przyszłego członka zespołu. Warto zatem dowiedzieć się jak od kuchni wygląda ich organizacja.

Pracownik przestał być bezosobową jednostką, dzisiaj to on wspólnie ze swoim przełożonym tworzy firmę. Stawianie na zdrowe partnerstwo to klucz do sukcesu, dlatego wyselekcjonowana kadra to dziś podstawa każdego przedsiębiorstwa również tego z sektora MŚP. Nie zmienia to jednak faktu, że odnalezienie takiej osoby, to niejednokrotnie bardzo trudne zadanie. Dzieje się tak ponieważ trudno przy pierwszym spotkaniu przekonać się kim tak naprawdę jest osoba z wybranego przez nas CV. Rozwiązaniem tego problemu może okazać się staż, dlatego warto dowiedzieć się co należy zrobić, by móc go przeprowadzić we własnej firmie.

Staż – z której strony ugryźć?

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że na temat stażu jesteśmy w stanie dużo mówić z punktu widzenia aplikanta. Nawet jeśli sami na nim nigdy nie byliśmy, potrafimy w kilku zdaniach określić czym on właściwie jest. W przypadku, gdy jesteśmy po drugiej stronie barykady sprawa wygląda znacznie inaczej. Dlatego dzisiaj jest dobry dzień na zastanowienie się jak zorganizować staż we własnej firmie.

1. Kto może zorganizować staż?

W grupie organizatorów znajdziemy pracodawcę, czyli:

- osobę fizyczną,
- osobę prawną,
- organizację pozarządową,
- rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
- jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, ale zatrudnia przynajmniej jednego pracownika,
- osobę fizyczną, która prowadzi we własnym gospodarstwie rolnym (o potwierdzanych powyżej 2 ha) produkcję roślinną lub zwierzęcą lub prowadzi dział specjalny produkcji.

W tym miejscu należy pamiętać o tym, że liczba stażystów nie może być większa niż liczba pełnoetatowych pracowników w firmie.

2. Kto może przyjść na staż?

Decydując się na zorganizowanie stażu musimy dobrze przemyśleć kilka kwestii. Przede wszystkim to, czy wiemy jakie konsekwencje on wprowadzi do naszej firmy. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaki kanał wykorzystamy do jego zorganizowania. Jeśli zrobimy to sami przez Internet to sprawa wygląda tak, że sami przesiewamy osoby, które się do nas zgłoszą. W przypadku, gdy zaczniemy nasze działanie od wysłania wniosku (o którym za chwilę) do Urzędu Pracy, wtedy musimy pamiętać o tym, że stażysta zostanie nam przydzielony.

art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynika, że na staż może zostać skierowana:

- osoba bezrobotna do 25 roku życia,
- osoba długotrwale bezrobotna,
- osoba bezrobotna powyżej 50 roku życia,
- osoba bezrobotna bez kwalifikacji zawodowych,
- osoba bezrobotna samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia,
- osoba bezrobotna niepełnosprawna.

W tym miejscu równie istotny jest fakt długości odbywanego stażu. W przeciwieństwie do praktyk powinien on trwać 12 miesięcy.

3. Jak rozpocząć akcję staż?

Tak jak już wcześniej wspominałam wszystko zależy od tego na co postawimy nacisk. Zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 roku, każdy kto chce zorganizować staż we własnej firmie musi złożyć wniosek do starosty. Aby został on pozytywnie rozpatrzony musi zawierać:

- dane pracodawcy (pełna nazwa firmy),
- dane osoby odpowiedzialnej za staż ,
- liczbę proponowanych miejsc zatrudnienia (w przeliczeniu na pełny wymiar pracy),
- czas pracy stażysty,
- obowiązki, jakie będą wymagane od zatrudnionego,
- wymagane kwalifikacje, jakie naszym zdaniem stażysta powinien posiadać

Oprócz tego, co jest podstawą składanego wniosku musimy pamiętać również o załącznikach, które są obowiązkowym uzupełnieniem składanego przez nas dokumentu. Chodzi przede wszystkim o to, aby udowodnić, że nasza firma jest jak najbardziej wiarygodnym źródłem. I tak musimy posiadać:

- aktualny odpis (lub zaświadczenie) wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach,
- kserokopię nadania nr NIP,
- kserokopię nadania nr REGON.

Na rozpatrzenie i poinformowanie nas o tym starosta ma miesiąc. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej prośby otrzymamy umowę, która będzie zawierać:

- dane przyszłego pracownika,
- dane opiekuna stażysty,
- czas trwania stażu,
- nasze zobowiązanie dotyczące programu przeprowadzonego stażu.

4. Co ode mnie się wymaga?

Decydując się na zatrudnienie stażysty musimy pamiętać o tym, że jest to osoba, która ma jakieś pojęcie na temat tego, co będzie u nas robić, jednak nie jest ona na tyle kompetentna, aby móc to robić samodzielnie. Oznacza to, że naszym podstawowym obowiązkiem będzie merytoryczna opieka nad naszym pracownikiem. Oprócz tego musimy zapewnić:

- dostęp do wszelkich szkoleń (np. tych dotyczących samego stanowiska, jak również tych obowiązkowych – BHP),
- profilaktyczną ochronę zdrowia,
- bezpłatne posiłki oraz napoje,
- dostęp do regulaminu firmy i ewentualne jego przedyskutowanie,
- obowiązkowe wyposażenie, które jest wymagane na danym stanowisku (np. ochronna odzież, sprzęt techniczny etc.)

Równie istotny jest czas pracy stażysty:

- nie może być dłuższy niż 8 godzin dziennie – nie wolno nam dawać stażyście nadgodzin,
- nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo,
- nie może odbywać się w czasie świąt lub niedziel,
- nie może być on podzielony na systemy – stażysta nie może pracować na zmianie nocnej.

Ostatnim zobowiązaniem o jakim musimy pamiętać jest prawo do dni wolnych – za każde przepracowane 30 dni stażysta ma prawo do 2 dni wolnego. 

5. Co mogę wymagać od pracownika?

Ostatni punkt, który niejako podsumowuje wszystkie poprzednie dotyczy wymagań jakie możemy i powinniśmy stawiać zatrudnionemu przez nas stażyście. Przede wszystkim musi on:

- przestrzegać obowiązków, które zgadzając się na staż zaakceptował,
- przestrzegać ustalonych godzin pracy,
- sumiennie wypełniać zadania jakie mu wyznaczyliśmy.

Tak jak od nas będzie wymagane dopełnienie wszystkich punktów programu stażowego, tak od stażysty wymagane jest, aby sporządzał sprawozdania z przebiegu pracy. Jest to potrzebne zarówno dla niego – zaliczenie praktyki, referencje, jak i dla nas ponieważ będziemy mogli porównać to co zostało zrobione z tym co zostało spisane.

Podsumowanie

Przyjmując stażystę z polecenia Urzędu Pracy musimy pamiętać również o tym, że przez cały okres zatrudnienia otrzymuje on wynagrodzenie, które zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy przybiera formę stypendium. Jest ono wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy i wynosi 120%zasiłku dla bezrobotnych.

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy