Dofinansowanie z PRFON

Rick McCharlesPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspomaga pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Pracownik, który jest wpisany do ewidencji zatrudnionych może liczyć na dofinansowanie, jego wysokość zależy od kilku czynników.

Kwestie zatrudnienia osób niepełnosprawnych są regulowane ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Możliwość dofinansowania z PFRON została zaznaczona w art. 26:

Pracodawca, który zatrudni na okres co najmniej 54 miesięcy osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez rejonowy urząd pracy, może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych zwrot kosztów:

- do wysokości trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia (…);

- ponad wysokość trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż pięćdziesięciokrotne wynagrodzenie (…);

- wynagrodzenia wypłaconego osobom niepełnosprawnym za okres 18 miesięcy;

- składki za ubezpieczenie społeczne (…).

Wysokość zwrotu kosztów zależy od stopnia niepełnosprawności. Na 180% zwrotu może liczyć pracodawca zatrudniający osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na 100% zwrotu może liczyć pracodawca zatrudniający osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, natomiast na 40% zwrotu kosztów może liczyć pracodawca zatrudniający osobę z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Nie każdy się kwalifikuje

Ta sama ustawa zaznacza również sytuacje, które wykluczają pokrycie pensji pracowniczej z funduszu. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, gdy pracodawca zatrudniając co najmniej 25 pracowników nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%. Oprócz tego, PFRON nie pokryje wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych z prawem do emerytur.

Źródło: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych