Wykup samochodu z leasingu po zakończeniu umowy

www.pixabay.com/PublicDomainPicturesIstnieją dwa rodzaje umów leasingowych – leasing operacyjny i leasing kapitałowy (finansowy), które charakteryzuje inna forma przechodzenia przedmiotów leasingowych od firmy leasingowej do przedsiębiorcy. 

W przypadku umowy leasingu finansowego, w momencie zakończenia trwania umowy, własność przedmiotu przechodzi automatycznie na podmiot z niego korzystający. Inaczej wygląda sytuacja w momencie zakończenia umowy w leasingu operacyjnym. Tutaj dotychczasowy korzystający, przy zachowaniu wszelkich obostrzeń może skorzystać z prawa do zakupu przedmiotu. W przypadku umowy leasingu operacyjnego istnieją dwie możliwości wykupienia przedmiotu leasingowego.

Wszystko zależy od tego, czy przedsiębiorca wykupi np. samochód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy też do celów prywatnych.

Wykup samochodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Jeżeli po zakończeniu umowy przedsiębiorca zdecyduje się na wykup samochodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w kwocie 60%, jeżeli wykupywanym pojazdem jest samochód osobowy. Jednak kwota nie może wynieść więcej niż 6000 zł z faktury wykupu. W przypadku wykupywania samochodu ciężarowego, odliczeniu będzie podlegać cała kwota VAT-u

Warto pamiętać, że ww. ograniczenie nie dotyczy przypadków, w momencie gdy przedsiębiorca:

- chce odsprzedać samochód,
- chce nabyty samochód odpłatnie wynajmować na podstawie umowy: najmu, dzierżawy, leasingu etc. jednak takie wykorzystanie samochodów musi trwać nie krócej niż 6 miesięcy.

Kolejnym krokiem będzie zadecydowanie, czy wykupiony samochód zostanie wprowadzony do firmy jako środek trwały czy jako jednorazowy, w tym drugim przypadku przedsiębiorca poniesie koszty tylko raz. Jeżeli jednak wpisze samochód do ewidencji środków trwałych, wówczas pojawi się pytanie jaką powinien przyjąć wartość początkową przedmiotu. Wg przepisów powinna to być cena nabycia zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczane do momentu przekazania środka trwałego do używania, pomniejszone o podlegający odliczeniu VAT.

Jeżeli wartość początkowa przedmiotu (w tym przypadku samochodu) nie przekracza 3500 zł, przedsiębiorca ma prawo zaliczyć wydatki na jego nabycie do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu oddania go do używania.

Wykup samochodu do celów prywatnych

Istnieje możliwość wykupienia samochodu leasingowanego do celów prywatnych. Jednak czynności z tym związane różnią się od tych jakie zostały opisane do tej pory. W tej sytuacji przedsiębiorca nie może odliczyć podatku VAT wynikającego z umowy zakupu. Oprócz tego, nie może zaliczyć wydatków związanych z zakupem samochodu do kosztów uzyskania przychodu.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie chciał sprzedać nabyty samochód ta forma wykupu będzie dla niego korzystniejsza. Po upływie 6 miesięcy od daty nabycia pojazdu jego sprzedaż nie wymaga od przedsiębiorcy zapłaty podatku PIT i VAT.